Kaikki ajankohtaiset

Neuvonantopalvelut

|

Tavoitteista toteutukseen – miten kestävä kehitys huomioidaan rakennushankkeen kilpailutuksessa?

Kuvituskuva, jossa näkyy modernien kerrostalojen julkisivuja.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kunnilla ja kaupungeilla on tavoitteisiin pyrkimisessä keskeinen rooli, mikä näkyy niiden strategioissa. Strategiset linjaukset eivät kuitenkaan läheskään aina ohjaa hankintoja tai ohjaavat niitä vain osittain. Miksi näin on, Inspiran konsultti Pauliina Haro?

– Yksi syy voi olla, että viesti tavoitteista ei kulje kaikille hankintoja suunnitteleville ja tekeville henkilöille. Voi myös olla, että resurssien tai osaamisen puutteen vuoksi tai tottumuksesta asiat tehdään samalla tavalla kuin ne on aina ennenkin tehty. Tällöin tarjouspyynnöistä jää helposti kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset pois, Haro pohtii.

Myös raha vaikuttaa valintoihin.

–  Esimerkiksi energiatehokkuuteen panostamalla on mahdollista säästää sekä luontoa että euroja varsin nopeasti, mutta toisinaan kestävään kehitykseen panostamisella saavutettavat hyödyt realisoituvat vasta seuraaville sukupolville. Joskus onkin vain hyväksyttävä, että lyhyellä aikavälillä kestävän kehityksen huomioiminen maksaa. Mutta toisaalta, huomioimatta jättäminen voi tulevaisuudessa tulla huomattavasti kalliimmaksi.

Ympäristön kannalta kestävien hankkeiden yleistymistä hidastaa myös markkinoiden tarjonta – tai pikemminkin sen puute. Haron kokemuksen mukaan rakennusliikkeet voisivat olla aktiivisemmin mukana kehittämässä asiakkaidensa toimintaa ja hankkeita.

Markkinavuoropuhelu – keskustelumenettelyllä tavoitteiden mukaisia tarjouksia

Markkinatoimijoiden kanssa käytävä markkinavuoropuhelu auttaa viemään strategiaan kirjatut kestävyystavoitteet hankintoihin. Menettelyllä myös varmistetaan, että tavoiteltujen reunaehtojen mukaisia tarjouksia on ylipäätään mahdollista saada. Markkinavuoropuhelu on erityisen tärkeä vaihe kilpailutuksessa, kun tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen hanke.

– Nämä asiat ovat kaikille vielä melko uusia. On hyvä varmistaa etukäteen, mitä on mahdollista toteuttaa ja mitä ei, Haro painottaa.

Onnistunut markkinavuoropuhelu vaatii aikaa ja erityistä osaamista. Se on toteutettava riittävän aikaisessa vaiheessa, ennen hankkeen kilpailuttamista, jotta markkinavuoropuhelussa saatua palautetta voidaan ja ehditään hyödyntämään hankkeelle asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten määrittelyssä.

Markkinavuoropuhelussa markkinatoimijoille esitettävät kysymykset kannattaa valmistella huolellisesti ja myös toimittaa osallistujille etukäteen tutustuttavaksi. Inspira auttaa asiakasta kysymysten laadinnassa ja varaa tapaamiset toimijoiden kanssa. Markkinavuoropuhelu ei vielä sido millään tavalla siihen osallistuvia osapuolia, minkä ansiosta keskustelua voidaan käydä avoimesti.

– Meidän kokemuksemme on se, että potentiaaliset tarjoajat osallistuvat markkinavuoropuheluihin mielellään ja vastaavat kysymyksiin avoimesti ja rehellisesti. Useita erityyppisiä toimijoita haastattelemalla muodostuu kattava kokonaiskuva ja eri vastauksille osataan antaa oikea painoarvo jatkoa ajatellen, Haro kuvailee

Markkinavuoropuheluun osallistuvien toimijoiden kanssa varataan kahdenkeskiset neuvotteluajat. Osallistujat ovat tyypillisesti rakennusliikkeitä, joskus myös materiaalitoimittajia.

– On hyvä, jos kunnan edustaja pystyy osallistumaan edes osaan tapaamisista. Ne, jotka ovat olleet mukana, ovat pitäneet tilaisuuksia erittäin hyödyllisinä, Haro kertoo.

Markkinavuoropuhelun jälkeen tarjouspyyntövaiheeseen

Inspiran asiantuntija laatii tapaamisista muistiinpanot sekä koostaa yhteenvedot ja havainnot. Tämän jälkeen laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat yhdessä kunnan kanssa. Tässä vaiheessa varmistetaan, että kestävä kehitys tulee aidosti, lain vähimmäistasoa laajemmin huomioiduksi hankkeen vaatimuksissa, ja että valmis hanke tukee kunnan kestävyydelle asettamia tavoitteita.

– Pohdimme, mitkä vaatimukset ovat pakollisia ja mitkä voivat olla pisteytettäviä. Myös sillä, miten hintaa ja laatua painotetaan, voidaan vaikuttaa siihen, miten paljon tarjoajat panostavat hankkeen kestävyyteen, Haro sanoo.

Tarjousajan päättymisen jälkeen Inspira auttaa myös tarjousten vertailemisessa ja tuottaa materiaalia päätöksenteon tueksi.

Kokeilusta vakiintuneeksi toiminnaksi

Miten kestävyyden huomioiminen saadaan muutettua kaikkiin hankintoihin ulottuvaksi toimintamalliksi?

– Pitää olla tahtoa tehdä paremmin ja kestävästi. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää kestävyyden huomioimista kaikissa hankkeissa ja hankinnoissa. Jotta tämä onnistuu, tavoitteet on vietävä osaksi esimerkiksi rakentamiseen ja hankintoihin liittyviä ohjeistuksia, Haro toteaa.

Turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät vaatimukset ovat julkisissa rakennushankkeissa arkea. Rakennustöiden tekemisestä sääsuojan alla ollaan valmiita maksamaan ja aikataulua valmiita venyttämään, jotta betoni ehtii kuivua.

– On upeaa, että tilojen turvallisuus ja terveellisyys huomioidaan niin hyvin. Toivottavasti kestävyyden kanssa päästään pian samaan tilanteeseen. Vaikka kestävään rakentamiseen liittyy vielä paljon kysymysmerkkejä, hyviä malleja ja menetelmiä on jo nyt saatavilla, Haro iloitsee.


Teksti: Hannele Borra
Pauliina Haron kuva: Sami Lamberg