Kunnallisten energiayhtiöiden rahoitus sai Euroopan komissiolta jatkoajan – myös rahoituksen soveltamisalaa laajennettiin

Komission päätös liittyy Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksiin energiamarkkinoilla. Energiayhtiöille kohdistuvaa rahoitusta rajoittaa normaalisti EU:n valtiontukisääntely, mutta poikkeusluvalla halutaan turvata energiasektorin toimintakykyä ja Suomen huoltovarmuutta.

Komissio antoi jo lokakuussa 2022 Kuntarahoitukselle ja kunnille luvan myöntää rahoitusta kunnallisille energiayhtiöille, mutta aiempi päätös oli voimassa vain vuoden 2022 loppuun asti. Lisäksi aiemmin myönnetty lupa kattoi vain likviditeettitarpeet, jotka liittyvät vakuusmaksuihin johdannaispörsseissä, spot-markkinoilla, tasausjärjestelmässä ja kahdenvälisessä kaupassa.

Komission nyt hyväksymässä ilmoituksessa Kuntarahoitus, Kuntien takauskeskus ja työ- ja elinkeinoministeri hakivat lupaa rahoittaa laajemminkin energiayhtiöiden mahdollisia kriisitilanteita. Tällaisia ovat muun muassa energiakriisistä johtuvat normaalia korkeammat likviditeettitarpeet liittyen käyttöpääomarahoitukseen ja investointeihin.

Mahdollisiin rahoitustarpeisiin kannattaa varautua ennakolta

– Kunnallisten energiayhtiöiden rahoitukseen liittyen on tullut Kuntarahoitukselle jonkin verran kyselyitä ja muutama rahoitushakemuskin on käsittelyssä. Suosittelemmekin, että mahdollisiin rahoitustarpeisiin varauduttaisiin hyvissä ajoin sekä kunnissa että niiden energiayhtiöissä, sanoo Kuntarahoituksen asiakasratkaisuista vastaava johtaja Aku Dunderfelt

Energiayhtiöiden rahoittaminen voi tapahtua myös omistajakunnan tai -kuntien toimesta, jolloin ne voivat edelleen hakea rahoitusta Kuntarahoitukselta. Kuntarahoituksen suora rahoitus kunnallisille energiayhtiöille edellyttää aina kunnan sataprosenttista takausta samalla tavalla kuin kaikki muukin Kuntarahoituksesta kuntien määräysvallassa oleville yhtiöille myönnetty rahoitus. Kuntarahoitus voi käsitellä yhtiöiden rahoitushakemukset vasta kun haetulle lainalle on olemassa kaupungin- tai kunnanvaltuuston takauspäätös, ja rahat voidaan siirtää vasta takauspäätöksen ollessa lainvoimainen.

Kuntien ja niiden energiayhtiöiden kannattaa valmistautua mahdollisiin rahoitustarpeisiin ennalta. Jos rahoitukselle ei olekaan tarvetta, kunnan ennakolta tekemä laina- tai takauspäätös ei velvoita rahoituksen nostoon.

Rahoituksen täytettävä komission päätöksen minimivaatimukset

Sekä kuntien että Kuntarahoituksen kautta energiayhtiölle tehtävä rahoitus edellyttää komission päätöksen sisältämien reunaehtojen noudattamista. Näihin kuuluu muun muassa energiayhtiön kirjallinen selvitys rahoituksen kohdistumisesta energiakriisistä johtuviin tarpeisiin.

Nyt voimassa olevan komission hyväksymän ohjelman perusteella rahoituspäätökset on tehtävä vuoden 2023 loppuun mennessä. Rahoituksen määrä on enintään joko summa, jonka arvioidaan kattavan vakuusvaateista johtuvat rahoitustarpeet lainahakemusta seuraavalta 12 kuukauden ajalta tai summa, joka on enimmillään 15 prosenttia yhtiön kolmen vuoden liikevaihdon keskiarvosta. Muissa kuin energiamarkkinoiden vakuusvaatimuksiin liittyvissä energiakriisistä johtuvissa rahoitustarpeissa rahoituksen enimmäismäärä on summa, joka arvioidaan tarpeelliseksi seuraavan 6 kuukauden aikana. Lainan maturiteetti on korkeintaan kuusi vuotta, mikä on kolme vuotta enemmän kuin komission aiemman hyväksynnän mukainen maturiteetti. Komission päätös asettaa myös rahoituksen hinnalle minimivaatimukset sekä muita teknisiä vaatimuksia.

Kuntarahoitus suosittaa kuntia ja niiden energiayhtiöitä tutustumaan komission päätökseen huolellisesti valmistelleessaan energiayhtiöiden lainoitukseen liittyvää päätöksentekoa ja huomioimaan päätösmuotoiluissaan komission päätöksen keskeiset periaatteet sekä viittaukset komission päätökseen. Komission päätös tulee saataville komission julkiseen tietokantaan lähiaikoina.

Lisätietoja:

Aku Dunderfelt, johtaja, asiakasratkaisut
puh.  050 336 3914

Mari Tyster, johtaja, lakiasiat ja viestintä
puh. 050 368 6860

Kuntarahoitukselle haetaan mahdollisuutta rahoittaa suoraan myös kuntien energiayhtiöitä: tavoitteena huoltovarmuuden vahvistaminen

Kuntien takauskeskus tekee ilmoituksensa komissiolle yhteistyössä Kuntarahoituksen ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Vallitsevat olosuhteet sähkömarkkinoilla ovat johtaneet tilanteeseen, jossa energiayhtiöiden käyttämiin johdannaisiin liittyvät vakuusmaksut ovat kohonneet nopeasti ja yhtiöiden toimintakyky on vakavasti uhattuna.

Kuntarahoitus on jo aiemmin ilmoittanut voivansa tarjota nopeallakin aikataululla energiayhtiöitä omistaville kunnille rahoitusta, jolla energiatuotannon jatkuvuus voidaan varmistaa. EU:n valtiontukisääntelyn vuoksi Kuntarahoitus ei kuitenkaan tähän saakka ole pääsääntöisesti voinut rahoittaa kilpailluilla markkinoilla toimivia kuntien energiayhtiöitä. Kuntien energiayhtiöiden rahoittamisen on tarkoitus tapahtua Kuntarahoituksen normaalin liiketoimintamallin tapaan: energiayhtiön laina, kuten muutkin yhtiölainat, vaatii kunnalta 100-prosenttisen takauksen.

– Sähkömarkkinoiden paisuneet vakuusvaatimukset ja samanaikaisesti vähentynyt energiatarjonta ovat luoneet kriisitilanteen, jossa on tarve varmistaa kansalaisten kannalta välttämättömien palvelujen saatavuus. Näissä olosuhteissa katsomme, että ehdotettu järjestely on kilpailulainsäädännön mukainen, sanoo Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio

Kuntarahoitus on taseella mitaten Suomen suurimpia luottolaitoksia ja sen kansainvälinen varainhankinta on pystynyt jatkamaan toimintaansa myös poikkeusolosuhteissa, esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodan käynnistymisen, koronapandemian ja finanssikriisin aikana.

Kuntarahoituksella ei ole koskaan ollut luottotappioita. Pankkien kansainvälisen vakavaraisuussäätelyn tarkoitus on minimoida pankkien toimintaan liittyviä riskejä, ja Kuntarahoituksen CET1-vakavaraisuus ylittää Euroopan keskuspankin siltä vaatimat pääomapuskurit yli kuusinkertaisesti.

– EU-komissiolle tehdyn ilmoituksen käsittelyaikaa on vaikea ennakkoon arvioida. Käsittelyn kesto riippuu myös siitä, tullaanko Kuntien takauskeskukselta tai Kuntarahoitukselta vaatimaan lisäselvityksiä, Esa Kallio sanoo.

Kuntien takauskeskus (KTK) takaa Kuntarahoituksen varainhankinnan ja sen toiminta perustuu Lakiin Kuntien takauskeskuksesta (487/1996). Kaikki Manner-Suomen kunnat ovat KTK:n jäseniä.

Lue Kuntien takauskeskuksen tiedote 7.9.2022: Viiden miljardin euron ohjelma kuntien määräysvallassa olevien energiayhtiöiden maksuvalmiuden turvaamiseksi

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Esa Kallio
esa.kallio@kuntarahoitus.fi
puh. 050 3377 953

Mari Tyster, johtaja, lakiasiat ja viestintä
mari.tyster@kuntarahoitus.fi
puh. 050 3686 860

Lue myös

Kuntarahoitus on asiakkaidensa tukena energiakriisissä

Kuntarahoitus on asiakkaidensa tukena energiakriisissä

– Kuntarahoituksen likviditeettiasema on vahva ja pystymme tarjoamaan riittävän rahoituksen, jos kunta-asiakkaamme tarvitsevat apua energiayhtiöidensä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, sanoo toimitusjohtaja Esa Kallio.

Kuntarahoitus on varautunut likviditeetinhallinnassaan äkillisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin sokkeihin. Muun muassa Venäjän hyökkäyssodan käynnistyminen, koronapandemia ja finanssikriisi ovat osoittaneet, että Kuntarahoitus on onnistunut jatkamaan varainhankintaansa häiriöittä myös kriisiolosuhteissa.

– Pystymme vastaamaan asiakkaidemme rahoitustarpeisiin, vaikka ne kasvaisivat nopeastikin. Energiakriisistä aiheutuva mahdollinen hätärahoitustarve kohdistuu pääsääntöisesti lyhytaikaisiin kuntatodistuslainoihin, ja olemme sitoutuneet käsittelemään kuntatodistusohjelmien korotukset ripeästi, sanoo Kuntarahoituksen asiakasratkaisuista vastaava johtaja Aku Dunderfelt.    

EU:n valtiontukisääntelyn vuoksi Kuntarahoitus ei ainakaan toistaiseksi voi pääsääntöisesti rahoittaa kilpailluilla markkinoilla toimivia kuntien energiayhtiöitä. Tämän vuoksi energiakriisissä Kuntarahoituksen rahoitus suuntautuu energiayhtiöiden kuntaomistajille.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esa Kallio
esa.kallio@kuntarahoitus.fi
puh. 050 3377 953

Aku Dunderfelt, johtaja, asiakasratkaisut
aku.dunderfelt@kuntarahoitus.fi
puh. 050 3363 914