Sparraaja vauhdittaa ilmastotyötä Keski-Suomessa

Keski-Suomen liitossa oltiin viime vuonna uudenlaisen tilanteen edessä. Ilmastostrategia 2020 oli vastikään päivitetty ilmasto-ohjelma 2030:ksi, ja erilaisten sidosryhmätilaisuuksien perusteella ilmassa oli toive siitä, että alueen eri kunnat voisivat hyödyntää yhteisiä resurssejaan ilmastotyössä.

– Keski-Suomessa on paljon pieniä kuntia, joiden resurssit ovat niukat. Kunnilla on myös paljon yhteisiä haasteita, joten ajattelimme, että voisimme hyvin yhdistää voimavaramme ilmastotyössä, kertoo Keski-Suomen liiton projektipäällikkö Suvi Bayr.

Työpajoista vauhtia yhteistyölle

Hanke polkaistiin käyntiin työpajoilla, joita on tähän mennessä ehditty järjestää yhteensä kolmessatoista Keski-Suomen kunnassa. Työpajoihin on kutsuttu mukaan ihmisiä kunnan eri sektoreilta, ja niissä käydään SWOT-analyysin avulla läpi kunnan ilmastotyön vahvuuksia, heikkouksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Yksi tärkeä osa työpajoja on myös herätellä osallistujia ajattelemaan, mitä kaikkea hienoa ilmastotyötä kunnissa jo valmiiksi tehdään.

– Työpajoissa on tullut esiin ilahduttavan paljon sellaisia ajatuksia, että meillähän tehdään jo vaikka mitä! Monessa kunnassa onkin herätty siihen, että näistä asioista voisi viestiä vieläkin vahvemmin, Bayr kertoo.

Konneveden kunta on yksi niistä Keski-Suomen kunnista, jotka ovat jo ehtineet olla mukana aloitustyöpajassa.

– Kunnissa tehdään jo paljon erityyppistä ilmastotyötä, mutta emme ehkä ole mieltäneet kaikkea tekemäämme ilmastotyöksi tai emme ole tienneet, mitä muut osastot tekevät. Itse olen töissä teknisellä puolella, joten siellä tapahtuvat projektit ovat tuttuja. En kuitenkaan tiedä niin hyvin, mitä esimerkiksi ravintokeskuksessa on tehty vaikkapa jätteiden määrän vähentämiseksi, kertoo Konneveden kunnan ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen.

Työpajat on otettu kunnissa vastaan hyvin, ja niihin onkin osallistunut laajalla skaalalla kunnan palveluksessa olevia henkilöitä aina kiinteistönhuollosta ja rakennustarkastuksesta ruokapalveluihin ja koulujen henkilökuntaan.

– Kunnilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, kun puhutaan esimerkiksi alueiden käytön ja liikenteen suunnittelusta, energiantuotannosta ja -käytöstä sekä yhdyskuntien jätehuollon järjestämisestä. Kuntien tekemällä ilmastotyöllä on suuri merkitys kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, toteaa Jämsän kaupungin ympäristöpäällikkö Piia Koski,joka on myös ehtinyt jo osallistua yhteen hankkeen tiimoilta järjestettyyn työpajaan yhdessä muiden kaupungin viranhaltijoiden kanssa.

Nuorten ääni kuuluviin

Ilmastohankkeen tiimoilta Keski-Suomen liitto on myös palkannut 16-vuotiaan Saimi Kunnaksen kuntien ilmastosparraajaksi. Tässä roolissaan Kunnas pääsee kertomaan asiantuntijoille, miltä ilmastotyö ja kuntien ilmastoratkaisut näyttävät nuorten näkökulmasta. Tähän mennessä Kunnas on avannut ajatuksiaan kuntien tekemästä ilmastotyöstä esimerkiksi blogikirjoitusten kautta. Ilmastosparraajan rooliin kuuluu myös olennaisena osana oman kunnan kannustaminen aina vain parempiin ilmastotoimiin. Kunnas peräänkuuluttaa vahvasti yksilön vastuun lisäksi myös kuntapäättäjien roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

– Joukkoliikenteen parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen tulevat ensimmäisinä mieleen isoista asioista, joihin voidaan kuntatasolla vaikuttaa. Yksilötasolla jokainen voisi miettiä, tarvitseeko joka paikkaan välttämättä mennä autolla, vaan voisiko matkan taittaa esimerkiksi bussilla tai polkupyörällä? Päättäjillä taloudellinen näkökulma on luonnollisestikin vahvasti mukana ilmastopäätöksiä tehdessä, mutta on tosiasia, että kunnilla on paljon suuremmat mahdollisuudet vähentää päästöjä kuin mitä yksittäisten kuntalaisten henkilökohtaisilla toimilla voidaan saada aikaan, Kunnas toteaa.

Konneveden kunnan ympäristönsuojelusihteeri Johanna Mykkänen painottaa vuorostaan valtion tasolta tulevien päätösten tärkeyttä.

– Kunnilla on paikallistason toimijana merkittävä rooli ilmastotyössä, mutta kaikkea työtä ei tietenkään voida sälyttää pelkästään kuntien vastuulle. Kuntien toiminta on kuitenkin niin vahvasti sidottu poliittiseen päätöksentekoon, Mykkänen muistuttaa.

Ilmastohankkeen tulevaisuudessa siintävät keväällä käynnistyvät täsmätoimet ja erilaiset koulutukset, joista jokainen kunta voi valita itselleen hyödyllisimmät. Suunnitteilla on myös opintomatka, jonka aikana osallistujat tutustuvat sellaisiin kuntiin, joissa ilmastotyötä tehdään jo suuremmassa mittakaavassa. Hanke aikoo myös palkata keväällä ulkopuolisia asiantuntijoita auttamaan sellaisissa haasteissa, jotka ovat yhteisiä useille kunnille sekä tätä kautta löytämään ratkaisuja näihin solmukohtiin.

– Suurimpina haasteina kuntien ilmastotyölle ovat vähäiset käytettävissä olevat resurssit ja sitouttaminen. Toisaalta ydinhenkilöt vaikuttavat innostuneilta asiasta eli uskoisin, että etenemme pienillä askelilla kohti yhteistä päämäärää, summaa Jämsän ympäristöpäällikkö Piia Koski.

Haasteina erityisesti pienissä kunnissa ovat myös esimerkiksi liikenteen ja asumisen päästöt. Konneveden kunnan Johanna Mykkänen heittääkin ilmoille ajatuksen siitä, kuinka paljon pienissä kunnissa tavaraa ja ihmisiä kuljetetaan autoilla paikasta toiseen. Yhtenä konkreettisena ehdotuksena hän väläyttääkin mahdollisuutta näiden kyytien yhdistelyyn.

– Olisi mukava pystyä asumaan maalla tuntematta suurta syyllisyyttä omasta ilmastorepustaan, Mykkänen kiteyttää.


Teksti: Anne Laiho
Kuva: Saimi Kunnas

Kuntarahoituksen suhdannekatsaus: Maailmantaloudessa vakautumisen merkkejä, kotimaassa kuntatalous heikkenee yleistä taloustilannetta rajummin

Maailmantalouden kasvu on vuosien 2018–2019 aikana hidastunut varsin voimakkaasti, mutta suhdannekuva näyttäisi olevan hiljalleen vakautumassa. Kovin selväpiirteistä käännettä parempaan ei kuitenkaan vielä ole tapahtunut, vaan kasvunäkymä on edelleen hauras.

Poliittiset riskit ovat onneksi hieman vähentyneet: Britannian sopimukseton EU-ero on aiempaa selvästi etäisempi riski ja kauppasodassakin saatetaan olla siirtymässä tasaisempaan vaiheeseen.

– Odotamme maailmantalouden kasvun olevan hitaimmillaan vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja ensi vuoden alussa. Asteittainen elpyminen piristää globaalia kasvua hieman jo vuoden 2020 aikana, mutta palautuminen pitkän aikavälin perusuralle ajoittuu vasta vuoteen 2021, arvioi Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala.

– Kasvun vakautumisen kannalta kriittisintä on, ettei teollisuuden alavire kovin voimakkaasti tarttuisi työvoimavaltaisille palvelualoille. Tartunnasta on jo saatu orastavia merkkejä, joten teollisen syklin pitäisi lähikuukausina alkaa elpyä, jotta laajemmalta taloustaantumalta vältyttäisiin, Vesala arvioi.

Muita maailmantalouden keskeisiä riskejä ovat Yhdysvallat ja Kiina. Mikäli Yhdysvaltojen suhdanne koukkaa odotettua syvemmältä, negatiiviset yllätykset voivat käynnistää isoja markkinaliikkeitä, jotka ovat aina riski myös reaalitaloudelle. Myös näytöt Kiinan elvytyspolitiikan tehosta ovat toistaiseksi jääneet vaatimattomiksi.

Euroalueen rahapolitiikassa kriittinen keskustelu tarkoituksenmukaisesta suunnasta on selvästi voimistunut. On kyseenalaistettu, voidaanko negatiivisilla koroilla ja arvopaperiostoilla yhä elvyttää taloutta vai alkavatko toimien negatiiviset sivuoireet ylittää suotuisat vaikutukset.

EKP tuskin tekee nopeaa suunnanmuutosta, mutta rahapolitiikan pidemmän aikavälin ennakoitavuus saattaa vaikeutua. Tulevaisuuden korko-odotukset ovat syksyn pohjatasoilta jo hieman nousseet, joskin rahamarkkinakorkojen odotetaan yhä pysyvän useita vuosia negatiivisina.

Suomen talous on jatkanut yllättävän vahvassa vedossa, kasvun hidastuminen silti vääjäämätöntä

Kuntarahoitus: Suomen talouden ennuste, joulukuu 2019
Määrän muutos, % 2019e 2020e 2021e
Tarjonta      
BKT 1,6 0,9 1,0
Tuonti 2,5 1,8 1,5
       
Kysyntä      
Yksityinen kulutus 1,2 1,5 1,0
Julkinen kulutus 1,5 1,2 0,5
Investoinnit 0,8 0,5 1,0
Vienti 3,5 1,0 2,0
       
Muut ennusteet*      
Työttömyysaste (15-74-v.) 6,6 6,5 6,4
Työllisyysaste (15-64-v.) 72,5 72,8 73,0
Kuluttajahintainflaatio 1,1 1,3 1,5

Maailmantaloutta vaivannut suhdannekuoppa ei toistaiseksi ole Suomeen vielä kovinkaan voimakkaasti tarttunut. Talouden kasvuvauhti on kuluvan vuoden aikana jopa piristynyt.

– Suomen talouden yllättävälle vastustuskyvylle on useita mahdollisia selityksiä. Kyse voi olla puhtaasta satunnaisvaihtelusta ja poikkeuksellisen pitkästä viiveestä, jolla globaali kasvun hidastuminen välittyy Suomeen, Timo Vesala arvioi.

– Toisaalta on mahdollista, että teollisen tuoteportfoliomme suhdanneherkkyys on tällä kertaa normaalia alhaisempi. Esimerkiksi risteilyalustilaukset luovat laajan kotimaisen alihankintaketjun kautta talouteen pitkäkestoista ja varsin suhdanneriippumatonta kysyntää. Kohentuneella kustannuskilpailukyvylläkin voi olla oma merkityksensä. Kansainvälisen talouden suhdanneongelmia on myös voitu yliarvioida tai ne ovat ymmärrettyä pistemäisempiä ja rajoittuneet sittenkin varsin kapea-alaisesti vain tietyille teollisuuden sektoreille.

Talouden positiiviset yllätykset vahvistavat ensisijaisesti vuoden 2019 kasvunäkymää. Kuntarahoitus onkin nostanut kuluvan vuoden kasvuennustetta varsin tuntuvasti 1,1 prosentista 1,6 prosenttiin.

– Yksityinen kulutus oli vuoden 2019 keskivaiheilla erittäin vahvaa. Vuoden kolmannella neljänneksellä isot veropalautukset lisäsivät kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Yksityinen kulutus pysyy BKT-kasvun keskeisimpänä ajurina myös jatkossa, vaikka työllisyyskasvun hidastuminen vaimentaakin kulutuskysynnän vetoa ennustejakson loppua kohden, Vesala toteaa.

Kuluvan vuoden kasvuyllätys parantaa jonkin verran myös ensi vuoden lähtökohtia. Ulkomaankauppa näyttää pitävän pintansa Kuntarahoituksen aiempaa ennustetta paremmin. Hallituksen etupainotteiset menolisäykset puolestaan kasvattavat julkista kulutusta, mikä sekin tukee vuoden 2020 BKT-kasvua.

Odotusilmapiiri on silti Suomessakin heikentynyt, mikä näkyy erityisesti kuluttajien ja teollisuuden luottamuskyselyissä.

– Vaikka työllisyyskasvu on aivan viime aikoihin saakka jatkunut, työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymä on muuttunut selvästi aiempaa epävarmemmaksi. Talven työmarkkinakierros on työllisyyden kehityksen kannalta erittäin merkityksellinen, Vesala sanoo.

– Myönteisistä yllätyksistä huolimatta talouskasvu on vääjäämättömästi hidastumassa. Vientinäkymä on heikentynyt, vaikkei pelättyä voimakasta pudotusta olekaan tulossa. Kotimaassa rakentamisen volyymi laskee ensi vuonna tuntuvasti. Rakentamisen osuus talouskasvusta on vuonna 2015 alkaneessa noususuhdanteessa ollut poikkeuksellisen suuri, joten rakennusaktiviteetin jäähtyminen näkyy väistämättä BKT-kasvussa, Vesala jatkaa.

Kuntarahoitus on nostanut ennusteensa vuoden 2020 BKT-kasvusta 0,7 prosentista 0,9 prosenttiin. Vuoden 2021 BKT-ennuste säilyy ennallaan 1,0 prosentissa.

Kuntatalouden tilanne on kiristynyt

Kuntatalouden tila on vuoden 2019 aikana heikentynyt voimakkaasti. Manner-Suomen kuntien vuosikate eli tulojen ja toimintamenojen erotus laski vuoden 2019 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana noin kahdella miljardilla eurolla edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

– Kuntien tilinpäätökset vuoden 2019 osalta tulevat olemaan huonoimmat vuonna 1997 käyttöönotetun kuntien kirjanpidon historiassa. Samaan aikaan kuntien investointitarpeet ovat kasvaneet, mikä on johtanut velkaantumisvauhdin kiihtymiseen, sanoo Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.

Kuluvan vuoden kehityksessä näkyy verokortti- ja verorekisteriuudistuksista johtuva odottamaton verokertymän vajaus, jonka vaikutus kuntatalouteen aikaa myöten tasoittuu. Talousongelmien juurisyy on kuitenkin toimintamenojen kasvussa. Kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tammi–syyskuussa 2019 yli kahdeksan prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta, mikä heijastelee sairaanhoitopiirien kustannusten nousua. Tämä näkyy poikkeuksellisen isona kasvupaineena kuntien menoissa.

– Kuntatalouden heikkenemisen pysäyttäminen vaatii vuositasolla noin 250 miljoonan euron toimia eli keskimääräinen säästötarve on 45 euroa per asukas. Kuntien tilanteet ja siten myös niiden tarvitsemat säästöt, tehostamistoimet ja investoinnit ovat toki hyvin erilaisia, Kallio sanoo.

Pikaratkaisuja kuntien talousongelmiin ei silti ole, vaan kuntien tiukka taloustilanne näyttää tulleen jäädäkseen.

– Pitkällä aikajänteellä avainasemassa ovat kunnallisverotuoton kasvattaminen työllisyysastetta nostamalla sekä palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen ja palveluverkon kehittäminen. Sotekuluja voi saada kuriin, kun keskitytään ennaltaehkäisyyn ja voidaan vähentää kalliiden palvelujen tarvetta esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tai lastensuojelussa, Kallio sanoo.

Lue suhdannekatsaus

Lisätietoja

Esa Kallio, toimitusjohtaja, puh. 050 337 7953
Timo Vesala, pääekonomisti, puh. 050 532 0702

Kuntarahoituksen seuraava suhdannekatsaus julkaistaan 5.3.2020.

Hollolan pelastusasema päivittyi nykyaikaan kiinteistöleasingilla

Kantatie 54 halkoo eteläistä Suomea aina Hollolasta Tammelaan asti. Tämän tien varressa, lähellä Salpakankaan kuntakeskusta, sijaitsee myös Hollolan kunnan uusi pelastusasema, joka on yksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kuudesta vakinaisesta pelastusasemasta.

– Uutta pelastusasemaa lähdettiin suunnittelemaan vuoden 2013 alussa. Vanha, 1970-luvulla rakennettu paloasema kärsi pahoista sisäilmaongelmista, ja tilat eivät muutenkaan täyttäneet enää nykyaikaisen pelastuslaitoksen tarpeita. Totesimme, ettei vanhaa rakennusta ole enää tarkoituksenmukaista lähteä peruskorjaamaan. Tämän jälkeen lähdimme etsimään paikkaa ja rahoitusvaihtoehtoja uudelle asemalle, taustoittaa Hollolan kunnan talous- ja palvelualuejohtaja Hanna Hurmola-Remmi.

Huomattavia parannuksia entiseen

Uusi pelastusasema otettiin käyttöön syyskuussa 2016. Uudenkarheat tilat on suunniteltu niin, että sekä palolaitos että pelastuslaitoksen alaisuuteen kuuluva ensihoito voivat toimia saman katon alla.

– Uudelle asemalle tarvittiin aiempaa enemmän toimisto- ja majoitustiloja, sillä samoissa tiloissa työskentelee sekä palo- että pelastuslaitoksen henkilökuntaa, kertoo Hurmola-Remmi.

Uusi asema on myös suunniteltu Puhdas paloasema -mallin mukaiseksi, mikä tarkoittaa, että aseman ”puhtaalle” puolelle siirrytään aina peseytymisen ja vaatteidenvaihdon kautta. Näin palopaikoilta tullutta likaa ja hajua ei pääse kulkeutumaan paloaseman puolelle, mikä pienentää työntekijöiden riskiä altistua vaarallisille aineille ja haitallisille kemikaaleille. Puhdas paloasema -malli on herättänyt kiinnostusta myös muualla Euroopassa, ja paikan päällä onkin käynyt ulkomaisia vieraita tutustumassa aseman toimintamalliin.

– Uusi asema sijaitsee myös pohjavesialueella, joten raskaan kaluston pesupaikka suunniteltiin ehdottoman turvalliseksi. Sijainti tulevaisuudessa valmistuvan ohitustien varressa tulee myös nopeuttamaan lähtöjä asemalta, kertoo Hurmola-Remmi.

Kiinteistöleasingista järkevä rahoitusratkaisu

Hollolan kunnan taloudellinen tilanne 2010-luvun alussa oli haastava, ja uuden pelastusaseman lisäksi samaan aikaan suunniteltiin myös kahden uuden koulun rakentamista. Kunnassa päätettiinkin tarkastella näitä suurinvestointeja yhtenä kokonaisuutena. Rahoituksen kilpailuttamisessa kunta turvautui Kuntarahoituksen tytäryhtiön Inspiran asiantuntija-apuun, sillä kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun kunnassa hyödynnettiin kiinteistöleasingia rahoitusmallina.

– Päätimme vertailla eri rahoitusratkaisuja, sillä silloisessa tilanteessa katsoimme, että ratkaisu voisi löytyä muualtakin kuin perinteisestä lainasta. Pelastuslaitos tulisi joka tapauksessa maksamaan vuokraa kiinteistöstä, joten kokonaistaloudellisesti leasing tuntui järkevimmältä ratkaisulta, eikä kunnan tarvitsisi välttämättä omistaa kiinteistöä itse. Haastavassa taloustilanteessa näimme asian niin, että takapainotteisempi vaihtoehto olisi meille parempi, Hurmola-Remmi muistelee.

Nyt muutaman vuoden käytössä olleen pelastusaseman käyttökokemukset ovat olleet hyviä. Pelastuslaitoksen toimintaan uusi asema on vaikuttanut konkreettisesti muun muassa niin, että korkealla työskentelyn harjoittelua on pystytty tehostamaan. Myös energiakustannukset ovat olleet kohtuulliset johtuen käytössä olevan maalämmön edullisuudesta.

– Tehtiin asemasta niin hyvä kuin rahalla vaan sai, Hurmola-Remmi summaa.

FAKTA: Mikä on kiinteistöleasing?

• Kiinteistöleasing on joustava rahoitusratkaisu, jossa Kuntarahoitus toimii samanaikaisesti kohteen rahoittajana ja omistajana.
• Kiinteistöleasing sopii hyvin erilaisten yhteiskunnallisten rakennuskohteiden, kuten tässä tapauksessa pelastusaseman, hankintaan
• Kiinteistöleasingin suurena etuna on se, ettei kohde rasita kunnan tai kaupungin tasetta ja sen avulla saadaan selkeä, kohdekohtainen rahoitus, joka sisältää hankkeen kaikki kulut.
• Kuntarahoituksen kiinteistöleasingissa kaikki kustannukset ovat marginaalissa, eikä se sisällä mitään piilokustannuksia, kuten järjestely- tai laskutuspalkkioita.
• Kiinteistöleasingin sopimuskokonaisuuteen kuuluu tärkeänä osana maanvuokrasopimus eli kaupunki vuokraa maapohjan rahoittajalle.

Lue myös:

Askeleet onnistuneeseen kiinteistöleasinghankkeeseen
Kiinteistöleasing – kaikki kustannukset yhdelle sopimukselle
Kiinteistöleasing yleistyy

Vuodenvaihteessa asiakkaille toimitettavat todistukset

Asiakkaille toimitettavat asiakirjat:

 • saldotodistus, jossa vahvistamme lainojenne saldot sekä siirtyvät korot per 31.12.2019
 • todistus vakuuksista
 • kunta- tai kuntayritystodistusohjelman mukaisten sopimusten saldot sekä siirtyvät korot per 31.12.2019
 • kuntajohdannaissopimusten pääomat, siirtyvät korot sekä markkina-arvostukset per 31.12.2019

Leasingsopimusten vastuuraportin voi tulostaa leasingpalvelusta. Leasingpalvelutunnuksia voi tilata tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta leasing (at) kuntarahoitus.fi.

Asiakkaiden tulee itse toimittaa tarvittavat todistukset edelleen kolmansille tahoille kuten tilitoimistolle, tilintarkastajille tai isännöitsijöille. Kuntarahoitus toimittaa pyynnöstä ylimääräisiä todistuksia esimerkiksi tilintarkastajille, mutta näistä veloitetaan 25 euron kappalekohtainen palvelumaksu.

Takaajille vahvistamme vuodenvaihteessa voimassa olevat takausvastuut.

Lisätietoja:

Kuntarahoituksen transaktiopalvelut
puh. 09 6803 5624 tai 09 6803 5610

Kuntarahoituksen rahoitus
puh. 09 6803 5630

Kalasataman taidekortteli tuo eri sukupolvet samojen kattojen alle

Kevättalvella 2020 Kalasatamaan valmistuva Viehe123-taidekortteli tuo eri sukupolvet yhteen pihapiiriin. Uudenlaisen korttelin rakennuttajia ovat Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy, NAL Asunnot sekä Setlementtiasunnot Oy. Yhteisenä tavoitteena on hyvän, yhteisöllisyyden ja hyvinvointia tukevan asumisen tarjoaminen eri-ikäisille.

Kolme kerrostaloa yhdistävä kortteli pitää sisällään eri-ikäisille suunnattujen asuntojen ohella yhteisiä inspiroivia ja toiminnallisia kohtaamistiloja. Naapurustoajatus nähdään tulevaisuuden trendinä – eri sukupolvet toimivat yhdessä aktivoiden ja luoden turvallisen ja huolehtivan ilmapiirin toisilleen.

Kolme toimijaa, yhteinen tavoite

Idea yhteisestä korttelihankkeesta oli muhinut jo pitkään eri toimijoiden päässä. Kun Helsingin kaupungin tontinluovutusmenettelyn kautta saatiin kolme vierekkäistä tonttia Kalasatamasta, vireillä olleet suunnitelmat konkretisoituivat ja hankkeen liikkeellepanija Setlementtiasunnot, nuorille aikuisille asuntoja vuokraava NAL Asunnot sekä taiteilijoiden ja muotoilijoiden Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy ryhtyivät yhdessä toteuttamaan tulevaisuuden yhteisöllistä korttelihanketta. Korttelin suunnittelijana toimii arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy.

Yhteistyön käynnistäminen oli helppoa ja luontevaa, kun toimijoiden tavoitteet olivat samankaltaiset. Tärkeää kaikille kolmelle oli, että projekti tehtäisiin mahdollisimman ekologisesti ja resurssitehokkaasti. Urakkasopimus tehtiin yhden, yhteisen urakoitsijan kanssa, jotta hanke saataisiin toteutettua mahdollisimman sujuvasti. Yhdessä tekeminen tuotti myös taloudellista säästöä esimerkiksi kilpailutuksessa.

Urakoitsijana toimivan Jatke Uusimaan työnjohto on ollut erittäin ammattitaitoista, ja rakennukset valmistuvat sovitussa aikataulussa. Rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2018, asunnot ovat muuttovalmiit alkuvuodesta 2020. Haku osaan asunnoista on jo alkanut ja kiinnostus on ollut erittäin suurta.

– Meille on tullut jo haun alkuvaiheessa yli 300 hakemusta, joten saamme varmasti kaikki 77 asuntoa vuokrattua, NAL Asuntojen toimitusjohtaja Samuli Killström kertoo.

– Uudenlainen kortteli herättää selvästi todella suurta kiinnostusta ja kertoo myös tarpeesta kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille pääkaupunkiseudulla ja etenkin Helsingissä.

Taidekortteli pitää sisällään kolme kahdeksankerroksista, toisiinsa kiinni rakennettua ja esteetöntä kerrostaloa, joiden kohtuuhintaiset asunnot vuokrataan eri-ikäisille asukkaille. Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy:n taloon valmistuu 56 vuokrahuoneistoa pääasiallisesti seniori-ikäisille, mutta myös työikäisille taiteilijoille, muotoilijoille sekä kirjailijoille. NAL Asunnot tarjoaa 77 asuntoa työssäkäyville ja työelämään hakeutuville nuorille aikuisille. Setlementtiasuntojen taloon valmistuu 81 asuntoa Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin opiskelijoille.

Sujuvasti yhdessä

Mallia taidekortteliin etsittiin maailmalta. Suomessa ei vastaavanlaisia vielä ole, vaikka esimerkiksi taiteilijakodit Lallukka ja Jallukka Helsingistä löytyvätkin.

­– Maailmalla, ja meillä Suomessakin, on jo käytössä muutamia, tarkoituksella eri sukupolville rakennettuja kortteleita, mutta tällainen taidepainotteinen korttelihanke on ainutlaatuinen. Tulevaisuudessa yhteisöllisyys ja yhteinen asuminen tulevat varmasti yleistymään ja Viehe123 näyttääkin hyvää esimerkkiä seuraajille, Setlementtiasunnot Oy:n toimitusjohtaja Heli Kotilainen kertoo.

Taloissa on paljon yksiöitä ja kaksioita, koska niitä tulevat asukkaat pääasiallisesti toivoivat. Tarve pienille kohtuuhintaisille asunnoille on pääkaupunkiseudulla valtava. Yksinasujien määrän uskotaan tulevaisuudessa kasvavan, kun väestön ikärakenne muuttuu ja maahanmuutto lisääntyy.

Eri sukupolvien elon korttelissa odotetaan sujuvan hyvin. Käyttäjien erilaisten vuorokausirytmien ansiosta tilojen käyttö jakautuu tasaisesti pitkin päivää; työssäkäyvät voivat käyttää tiloja iltaisin, kotona olevat seniorit voivat vaikka pestä pyykkiä keskellä päivää.

– Setlementtiasuntojen taloon muuttavat Diakin opiskelijat opiskelevat sosiaalialaa, joten siitä voi syntyä esimerkiksi harjoitteluja tai talon senioreille sekä erityisryhmille suunnatun toiminnan kehittämistä, Kotilainen lisää.

Tulevien asukkaiden toivotaan ottavan osaa yhteiseen toimintaan. Taloihin perustettavat asukastoimikunnat ja tulevat hoitokunnat kehittävät asumista jatkossa. Yhteiset tapaamiset aloitetaan heti kun asukasvalinnat vuoden alussa valmistuvat, joten tutustuminen tuleviin naapureihin voi alkaa jo ennen muuttoa.

Jatkokehitystä ja palautetta varten Kiinteistöyhtiö Ars Longa tulee teettämään Aalto-yliopiston kanssa korttelin asukkaille suunnatun seurantatutkimuksen, jossa selvitetään, miten asuminen yhteisöllisyyteen kannustavassa eri ikäisten korttelissa on sujunut. Tutkimus hyödyttää paitsi asukkaita myös rakennuttajia ja yhteiskuntaa.

Yhteistyö mahdollisti uniikit ratkaisut

Yhteisöllisyyteen kannustavat vapaaehtoisen asukastoiminnan lisäksi korttelin erilaiset tilat. Yhteisiin tiloihin kuuluvat muun muassa pesula, katolle rakennettava saunaosasto, erilaiset harrastehuoneet sekä kattoterassi, jolla voi harrastaa vaikkapa puutarhanhoitoa tai kuntoilua. Katolle rakennetaan kolmea taloa kiertävä kuntoilupolku, talvi- sekä laatikkopuutarha, jotka kannustavat yhteiseen toimintaan naapuruston sisällä.

Yhteiset tilat rakennetaan tarpeeseen, sillä tulevilta asukkailta on kysytty, mitä he taloihin kaipaavat.

– Kortteliin haluttiin paljon erilaisia, eri-ikäisille sopivia tiloja. Galleriat ja esimerkiksi katolle valmistuva talvipuutarha ovat erikoisuuksia, joita joka talosta ei löydykään, Kiinteistöyhtiö Ars Longan toimitusjohtaja Tuula Paalimäki iloitsee.

Viehe123-korttelin katolle rakennetaan kolmea taloa kiertävä kuntoilupolku, talvi- sekä laatikkopuutarha, jotka kannustavat yhteiseen toimintaan naapuruston sisällä.

– Yhteiskäyttöön sopivat loistavasti myös esimerkiksi sisäpiha tai alakerran harrastetilat, joista löytyy myös keittiö. Tilat kannustavat vaikkapa yhteisiin brunsseihin, elokuvailtoihin tai pihajuhliin, Paalimäki jatkaa.

Talojen läpi kulkevaa katutason kävelyreittiä voidaan käyttää esimerkiksi galleriana, jossa talon asukkaat voivat esitellä töitään. Katutasoon rakentuu myös galleriatila, joka toimii ikään kuin näyteikkunana korttelille. Tilaa tullaan mahdollisesti tarjoamaan myös ulkoisten toimijoiden käyttöön, esimerkiksi vanhempi–lapsi-toimintaan tai liikuntaan.

– Uskon, että korttelin toiminnot viihdyttävät ja yhdistävät eri sukupolvia ja luovat paljon mahdollisuuksia asukkaille, Heli Kotilainen sanoo.

Kun budjetti jakautuu kolmelle rakennuttajalle, yhteistiloihin voitiin panostaa paljon enemmän kuin yleensä. Esimerkiksi saunatiloista saatiin hulppeammat keskittämällä rahat yhteen ja rakentamalla jokaisen talon oman saunan sijaan vain yksi, iso saunaosasto.

Haasteet tilojen käytölle ja sukupolvien yhteiselle asumiselle nähdään pienenä. Kompastuskivet vältetään yhteisillä ja reiluilla pelisäännöillä.

Sujuvaa ja keskustelevaa yhteistyötä

Kuntarahoitus toimii korttelin rahoittajana ja hankkeen aktiivisena neuvonantajana.

– Kaupungin kehittäminen vaatii uudenlaisia asumisympäristöjä toimintoineen. Taidekortteli eri ikäisille ja taustaisille ihmisille on loistava esimerkki modernista ja kulttuuria vahvistavasta hankkeesta, Kuntarahoituksen rahoituspäällikkö Paula Merta kertoo.

Kolmen eri rakennuttajan, urakoitsijan ja rahoittajan välinen toiminta vaatii kaikilta osapuolilta joustavuutta ja ratkaisukykyä. Yhteistyö on kuitenkin sujunut pääasiallisesti erittäin hyvin.

– Yhteistyö on kolmen rakennuttajan välillä ollut erittäin hyvää ja sujuvaa. Valitsimme vain yhden urakoitsijan, mikä helpottaa myös asioita. Lisäksi Kuntarahoitus on auttanut ja neuvonut todella kattavasti ja joustavasti prosessin eri vaiheissa, Setlementtiasuntojen Heli Kotilainen toteaa.

 – Niin Kuntarahoituksen kuin meidän muidenkin toimintaa leimaavat ihmisläheisyys ja keskusteleva henki. Niillä ominaisuuksilla ei voi kuin onnistua, Killström NAL Asunnoista täydentää.


Kuntarahoitus suunnittelee yhteiskunnallisen rahoituksen tuomista markkinoille

Ympäristöinvestointeihin suunnattu vihreä rahoitus ja vihreät bondit ovat jo vakiinnuttaneet asemansa markkinoilla. Sijoittajien kiinnostus vastuullisiin sijoituskohteisiin on yhä vahvistunut, ja siksi Kuntarahoitus suunnittelee ensimmäisenä pohjoismaisena rahoituslaitoksena yhteiskunnallisen rahoituksen lanseeraamista.

Käytännössä kaikki Kuntarahoituksen rahoittamat investoinnit kohdistuvat yhteiskunnan kehittämiseen, olipa kyse kunnallisinfrasta, sairaalasta tai päiväkodista. Suunnitteilla oleva yhteiskunnallinen rahoitus on kuitenkin rajattu yleishyödylliseen asuntotuotantoon sekä hyvinvointi- ja koulutusinvestointeihin, jotka edistävät kuntien elinvoimaa.

Uusi rahoitustuote on tarkoitus tuoda markkinoille alkuvuonna 2020. Ajantasaista tietoa tuotteen lanseerauksesta saa Kuntarahoituksen verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista.


Teksti: Elisa Korhonen
Kuvat: Annukka Pakarinen

Posti- ja logistiikka-alan lakko päättyi, viiveet postinjakelussa saattavat jatkua jonkin aikaa

Jos haluat varmistaa, onko Kuntarahoitus lähettänyt organisaatiollesi paperisia laskuja tai vahvistuksia, jotka eivät lakon aikana ehdi perille ajoissa tai haluat varmistuksen laskusi eräpäivästä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, puhelimitse numeroon 09 6803 5630 tai sähköpostitse osoitteeseen antolainaus (at) kuntarahoitus.fi.

Lähetämme pyydettäessä tarvitsemastasi dokumentista kopion sähköpostitse.

Lakon vaikutukset eivät heijastu konekielisesti välitettyihin verkkolaskuihin, vaan ne toimivat normaalisti.

Huomioithan myös, että meille postitse lähettämäsi dokumentit ovat saattavat myöhästyä lakon vaikutuksesta. Kiireellisissä asioissa suosittelemme dokumenttien toimittamista toimipisteeseemme Helsingissä henkilökohtaisesti tai muiden logistiikkapalvelujen tarjoajien kautta.

Jani Pitkäniemi ja Tanja Rantanen: Ikääntyminen ja muuttoliike iskevät kuntatalouteen monella eri tavalla

Kuntatalouden kehitykseen on vaikuttanut ja vaikuttaa lähivuosina eniten ikä- ja väestörakenteen muutos. Huomion kiinnittyminen verokertymien ”rytmihäiriöihin” ja muihin satunnaisiin tekijöihin voi olla yksittäisenä vuonna merkittävää, mutta isossa kuvassa uhkaa viedä keskustelua väärään suuntaan.

Väestön ikääntymisen vaikutuksista julkiseen talouteen on varoiteltu vuosikausia. Syntyvyyden kääntyminen laskuun viime vuosina on muuttanut pitkän aikavälin näkymän piirun verran synkemmäksi, vaikka lyhyellä aikavälillä alempi syntyvyys vähentääkin nuorten ikäluokkien menopaineita.

Kokonaisuutena kuntien vastuulla olevien peruspalvelujen palvelutarpeen muutokseksi arvioidaan keskimäärin 0,5 prosenttia vuosittain. Ikärakenteeltaan ja väestökehitykseltään erityyppisissä kunnissa menopaineet ovat kuitenkin aivan erilaisia. Lisäksi kuntien mahdollisuuksissa vastata kasvavaan tai alenevaan palvelutarpeeseen on suuria eroja.

Uusimman kuntatalousohjelman painelaskelmat kertovat osaltaan tarinaa kuntien eriytymisestä. Toiminnan ja investointien nettorahavirta kuvaa laskennallista rahoituksellista sopeutustarvetta. Suurten kaupunkien tilanne erottuu kokonaisuudesta vähiten haastavana. Pienten ja keskisuurtenkin kuntien tilanne vaikuttaa keskimäärin vaikealta. On kuitenkin huomattava, että kuntakokoryhmien sisällä (ml. suurimmat kaupungit) hajonta voi olla suurta.

Viime aikoina useat kuntapäättäjät ovat ihmetelleet sitä, että työllisyyden kohentumisesta huolimatta kunnallisverotulot eivät ole juurikaan kasvaneet viime vuosina. Ilmiö on monimutkainen, ja sitä ei ole vielä selvitetty riittävästi. Vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, että tämänkin asian yksi taustaselittäjä on väestön ikärakenteen muutos. Työllisyyden kasvu ei riitä vahvistamaan kunnan veropohjaa, jos samanaikaisesti työikäisen väestön määrä supistuu eläköitymisen seurauksena. Eläketuloista maksetaan kunnallisveroa vähemmän kuin palkkatuloista, ja pienimmistä eläketuloista ei makseta lainkaan veroa. Heikoimmassa asemassa ovat kunnat, joissa ikääntyneitä on paljon ja työikäisten määrä vähenee muuttoliikkeen seurauksena.

Ikääntymisen ja muuttoliikkeen vaikutusten rinnalla julkisen infran ja rakennuskannan korvausinvestointipaineet rasittavat kuntien taloutta. Kasvavien kuntien investointipaineet ovat suuret, mutta myös väestöään menettävillä alueilla on säilytettävä riittävä palvelukapasiteetti. Tilojen tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen ja tilankäytön tehokkuuteen on samalla syytä kiinnittää huomiota. Muuttoliike ei valitettavasti toimi symmetrisesti niin, että plus ja miinus nettouttaisivat tulo- ja lähtöpäässä toisensa.

Käyttötalouden kireys ja suuret investointitarpeet jättävät paljon veronkorotusten ja/tai velkarahoituksen varaan. Kunnallisessa päätöksenteossa investointi tai sen tekemättä jättäminen on aina valinta myös sukupolvien välisten tarpeiden ja tulonjaon välillä. Siksi investointipäätöksien ja niiden rahoituksellisen kestävyyden tulee pohjautua huolelliseen analyysiin.

Kuntatalouden ahdinkoon ei valitettavasti ole olemassa taikakonsteja. Veroa maksavien työllisten lisääminen, palvelujärjestelmän tehottomuuksien korjaaminen ja kalliiden palvelujen käyttöä vähentävä ennaltaehkäisevä työ antavat mahdollisuuden kohdentaa pelivaraa uudelleen: laadukkaisiin palveluihin, riittävään henkilöstöön ja välttämättömiin investointeihin.

Jani Pitkäniemi ja Tanja Rantanen

Kirjoittajat työskentelevät valtiovarainministeriössä. Pitkäniemi on kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtaja ja Rantanen finanssineuvos ja yksikön päällikkö.

Ville Riihinen: Julkisten hankkeiden kustannuksiin tarvitaan läpinäkyvyyttä

Kunnat ja kaupungit tarvitsevat erilaisia tiloja tuottaakseen palveluita kuntalaisille. Kasvatuksen ja sivistyksen toimialan tarvitsemat tilat, kuten päiväkodit ja koulut, ovat eniten tilaa tarvitseva palveluntuotanto. Toinen merkittävästi tilaa tarvitseva on tietenkin sote. Parhaillaan meneillään on näiden tilojen uudistamiseen liittyvä suurin investointiaalto, mitä kunnissa ja julkisella sektorilla on koettu.

Monelle pienehkölle kunnalle, joka sijaitsee etäämpänä suurista kasvukeskuksista, suunnitteilla oleva koulukeskus tai monitoimitalo on suurin kunnan koskaan toteuttama hanke. Lisäksi tilaan kohdistuvat vaatimukset edellyttävät lähes poikkeuksetta uudisrakentamista, koska harvasta paikasta löytyy sopivan kokoista olemassa olevaa tilaa, joka soveltuisi kaavailtuun toimintaan.

Tarvittavat uudet tilat voidaan lähtökohtaisesti hankkia kahdella eri vaihtoehdolla, vuokraamalla tai rakennuttamalla – samaan tapaan kuin asunnon voi joko vuokrata tai ostaa. Se, kumpi on taloudellisesti järkevämpi vaihtoehto kuntien tarvitsemien tilojen osalta, riippuu muun muassa käyttötarpeen pysyvyydestä. Mikäli hankittavia uusia tiloja tarvitaan pitkäksi aikaa, on omistaminen usein edullisempi vaihtoehto.

Mutta kuinka edullista tai kallista se tila sitten on? Yleensä vastauksen mihin tahansa kysymykseen löytää nykyään Googlesta. Mutta ei tässä tapauksessa. Kuntien ja kaupunkien tekemien kaikkien hankintojen kilpailutusten lopputulokset, erityisesti hintatiedot ja niihin keskeisesti vaikuttava tekijät, pitäisi julkaista avoimesti. Vielä pidemmälle vietynä, tiedot voisi koota yhteiseen tietopankkiin, josta niin virkamiehet, luottamusmiehet kuin hankkeiden maksajat (kuntalaiset) voisivat hakea tietoja. Vertailutietoa voisi käyttää esimerkiksi hankesuunnittelun ja päätöksenteon tukena, kun oma kunta on tekemässä ainutkertaista suurta hankettaan. Vastaavien hankkeiden todelliset toteutuneet vuokratasot olisivat parempi lähtökohta hankkeen valmistelulle ja päätöksenteolle kuin arvaukset ja arviot, tai – vielä pahempaa – myyntimiesten lupaukset.

Julkisen sektorin tilaajilla ei pitäisi olla mitään syytä piilotella hankintojensa tuloksia. Toiminnasta, päätöksenteosta, kilpailutuksista ja niiden lopputuloksista pitäisi tehdä niin läpinäkyvää ja vertailukelpoista kuin mahdollista. Myöskään tarjoajille ei saa antaa sen suhteen köyttä, että kilpailutusten lopputulokset pitää salata – heidän tavoitteensa asiassa on liian ilmeinen. Valitettavasti toimijat pääsevät liian usein tekemään liian hyvää liiketoimintaa kuntien ja kaupunkien kanssa, mikä näin veronmaksajan näkökulmasta harmittaa ja turhauttaa.

Ville Riihinen
Kirjoittaja on Inspiran johtaja, joka on paininut julkisen sektorin investointihankkeiden ja niiden rahoittamisen kanssa finanssikriisistä asti.

Kuntarahoituksen markkinakatsaus 11/2019

Maailmantalouden kasvu on kuluvana vuonna hidastunut varsin voimakkaasti. Ennakoivien suhdannekuvaajien viimeaikaisen kehityksen perusteella kasvu näyttäisi kuitenkin olevan hiljalleen vakautumassa.

Kovin selväpiirteistä käännettä parempaan ei vielä ole tapahtunut, mutta talouden uutisvirta ei enää systemaattisesti heikkene. Myös poliittiset riskit ovat vähentyneet: Britannian sopimukseton EU-ero näyttää tällä hetkellä varsin epätodennäköiseltä ja kauppasodassakin saatetaan vihdoin olla siirtymässä lientyvään vaiheeseen.

Valtaosa viimeisimmistä maailmantalouden ennusteista piirtääkin varsin yhdenmukaisen kuvan suhdannekehityksestä. Kasvun odotetaan olevan hitaimmillaan vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja ensi vuoden alussa.  Asteittainen elpyminen piristää maailmantalouden kasvua hieman jo 2020, mutta palautuminen pitkän aikavälin trendiuralle ajoittunee vasta vuoteen 2021.

Makrotalouden perustekijöiden vakautuminen on näkynyt positiivisena vireenä mm. osakemarkkinoilla ja korkotasojen varsin selvänä nousuna elokuun puolivälin pohjatasoilta.

Myös rahapolitiikan elvytysodotukset ovat maltillistuneet, mikä on heijastunut korkojen tulevaisuuden näkymiin. Korkojen ennakoidaan nousevan hieman aiempia odotuksia ripeämmin. Tästä huolimatta rahamarkkinakorkojen odotetaan yhä pysyvän negatiivisina aina vuoteen 2024 asti!

Marraskuun alussa EKP sai Christine Lagardesta uuden pääjohtajan. Johtajanvaihdos osuu mielenkiintoiseen saumaan, sillä keskustelu euroalueen rahapolitiikan suunnasta on selvästi voimistunut. Ristiveto kohdistuu harjoitetun politiikan tehoon: onko negatiivisilla koroilla ja arvopaperistoilla yhä saavutettavissa luotonantoa ja inflaatio-odotuksia elvyttäviä vaikutuksia, vai alkavatko näiden toimien sivuoireet ylittää suotuisat vaikutukset?

Suhdanne-epävarmuuden vuoksi myös USA:n keskuspankki Fed on laskenut kesän jälkeen ohjauskorkoa kolmesti. Fedin mukaan kyse on ”vakuutusluotoisista” ja väliaikaisista koronlaskuista. Markkinaodotukset ovat varsin hyvin linjassa Fedin viestinnän kanssa eikä lisäkoronlaskuja enää odoteta kuin korkeintaan yksi vuoden 2020 loppuun mennessä.

BKT-kasvussa on 2019 tapahtunut selvä tasopudotus, mutta alasuuntainen paine näyttäisi jo vaimentuneen

Ennakoivien indikaattoreiden perusteella kv-talouden kasvu ohittaa hitaimman vaiheensa seuraavan 6 kk:n aikana

PMI-ostopäällikköindeksit seuraavat teollisuuden ja palvelualojen trendiä (kysely yrityksille). Ne toimivat hyvinä indikaattoreina talouskasvusta:
PMI > 50: sektorin odotetaan kasvavan
PMI < 50: sektorin odotetaan supistuvan

Viime viikkojen markkinaliikkeet heijastelevat myös kauppasotaan ja Brexitiin liittyvien riskien helpottamista

Pitkissä koroissa loppukesän ”ylilyönnin” purkautuminen on jatkunut – myös odotukset maltillisessa nousussa

On kuitenkin useita syitä siihen, miksi korkotaso pysyy rakenteellisesti matalana:

 1. Huoltosuhteen nousu lisää säästämistä ja muuttaa kysyntärakennetta
 2. Pitkäkestoisesti matalista koroista on voinut tulla itseään ruokkiva ilmiö?
  – Alhaisten tuottotasojen vuoksi säästämistavoitteisiin yltäminen edellyttää korkeampaa säästämisastetta
  – Matalat korot aiheuttavat tehottomia investointeja ja heikentävät tuottavuutta
 3. Velkaantuneet julkistaloudet eivät ”kestä” merkittävästi korkeampaa korkotasoa

Lagarden kausi EKP:ssa alkaa ristipaineessa: negatiivisten korkojen sekä arvopaperiostojen hyödyt ja haitat puntarissa

Markkinat ”ylihinnoittelivat” EKP:n halukkuutta laskea talletuskorkoa ja euriborit ovat selvästi nousseet elokuun pohjilta.

Keskustelu negatiivisten korkojen ja jatkuvan QE:n mielekkyydestä voimistuu. Lagarde tuskin ajaa korkopolitiikkaan kovin nopeaa suunnanmuutosta, mutta EKP:n toimien pidemmän aikavälin ennakoitavuus saattaa vaikeutua. Ruotsin keskuspankki on jo ilmoittanut luopuvansa negatiivisista koroista, vaikka Ruotsissa kasvu ja työllisyys selvästi heikkenevät.

Markkinaodotukset euroalueen rahamarkkinakorkojen tulevasta kehityksestä ovat elokuun stressijaksolta sopeutuneet jo jonkin verran ylemmälle tasolle – kuitenkin rahamarkkinakorkojen odotetaan yhä pysyvän negatiivisina vuoden 2024 tietämille asti.

Fedin viestintä ”väliaikaisista” koronlaskuista linjassa makrotalouden odotusten kanssa

Fed on kesän jälkeen laskenut ohjauskorkoa kolmesti. Fedin mukaan kyse on ollut varotoimista, eikä talouden äkkijarrutusta pidetä kovin todennäköisenä.

Markkinoiden odotuksissa on korkeintaan yksi koronlasku vuoden 2020 loppuun mennessä.

Suomen talouden näkymä

Maailmantaloutta vaivannut suhdannekuoppa ei toistaiseksi ole Suomeen kovin voimakkaasti tarttunut, vaan talouden kasvuvauhti on vuoden 2019 aikana jopa piristynyt. Maailmankaupan tyrehtymisestä huolimatta teollisuustuotannon kasvu on säilynyt Suomessa selvästi positiivisena.

Myös työllisyys on kääntynyt pienen suvantovaiheen jälkeen uudelleen nousuun. Kotimarkkinoilla vähittäiskauppa ja myös asuntokauppa ovat jatkaneet hyvässä vedossa.

Odotusilmapiiri on kuitenkin Suomessakin heikentynyt, mikä näkyy erityisesti kuluttajien ja teollisuuden luottamuskyselyissä.

Maailmantalouden heikkous on tällä kertaa välittymässä Suomeen poikkeuksellisen pitkällä viiveellä. Viennin ja investointisyklien vaimeneminen painaa Suomen talouskasvua toden teolla vasta vuonna 2020. Ensi vuoden BKT-ennusteita onkin syksyn mittaan systemaattisesti alennettu.

Myönteisestä suhdannevaiheesta huolimatta julkisen talouden velkaantuminen on kuluvana vuonna uudelleen kiihtynyt. Erityisesti kuntataloudessa vaikeudet ovat kärjistyneet. Osittain kyse on verokertymään liittyvästä väliaikaisesta vajeesta, joka alkaa tasoittua viimeistään ensi vuonna. Toisaalta kuntien menojen rakenteellinen nousupaine on ollut odotettuakin voimakkaampaa.

Hallituksen etupainotteisten menolisäyksien vuoksi julkisen talouden tasapainotus vuoteen 2023 mennessä on lipunut entistä kauemmaksi ja se on entistä enemmän riippuvainen työllisyystavoitteen toteutumisesta.

Suomen BKT-kasvu säilynyt kohtalaisena ja yllättäen jopa hieman piristynyt 2019

Teollisuustuotannon vahvuus on ”positiivinen mysteeri” – työllisyyskin kääntynyt uuteen nousuun

Luottamusmittarit viittaavat kuitenkin maailmantalouden suhdannestressin tarttuvan ennen pitkää myös Suomeen

Suomen talouden yllättävän resilienssin todennäköisin syy on satunnaisvaihtelu ja/tai poikkeuksellisen pitkä reagointiviive.

Myös positiiviset selitykset ovat mahdollisia:
1. Kohentunut kustannuskilpailukyky?
2. Kansainvälisen talouden suhdanneongelmia on yliarvioitu tai ne ovat ymmärrettyä pistemäisempiä?

Globaali teollinen matalasuhdanne näkyy jo Suomenkin ulkomaankaupassa – jatkossa viennin veto todennäköisesti edelleen heikkenee

Kuntarahoituksen suhdanne-ennuste: kasvu hidastuu 2020 nettoviennin ja investointien vaimenemisen vuoksi

Varsin hyvästä taloustilanteesta huolimatta julkisen sektorin velkaantuminen on alkanut uudelleen kiihtyä

VM:n tuore talousennuste varoittaa velkaantumisesta, ellei työllisyyskasvu piristy odotettua enemmän

Valtiovarainministeriö alensi talouden ja työllisyyden kasvuennusteitaan: uuden ennusteen mukaan ilman lisätoimia työllisyysaste jää 73,1 prosenttiin vuonna 2023. Tähän perusuraan suhteutettuna tarvitaan noin 65 000 uutta työllistä 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi.

Julkinen talous ei näillä näkymin ole tasapainottumassa vaan julkisyhteisöjen kokonaisalijäämä on 1,4 % vuonna 2023.

Valtion ja kuntien nettovelanoton BKT-osuus pysyy koko ennustejakson 2,1–2,2 %:n tuntumassa. Euromääräisesti velanottotarve kasvaa vuoden 2019 4,9 miljardin tasosta 5,4 miljardiin vuonna 2023.

Julkisen talouden velkasuhde kääntyy 2021 uudelleen nousuun ja ylittää 60 % vuonna 2022.

Vuoden 2020 alusta Kuntarahoitus ottaa panttikirjoja vastaan vain sähköisessä muodossa

Kun Kuntarahoitus palauttaa sähköisen panttikirjan takaisin kiinteistön omistajalle, omistaja saa paperin sijaan sähköpostitse tiedon, että se on merkitty rekisteriin sähköisen panttikirjan saajaksi. Halutessaan saajatiedon voi vielä tarkistaa rasitustodistukselta tai Maanmittauslaitoksen järjestelmästä osoitteessa www.kiinteistoasiat.fi.

Panttikirjan muunnoksen sähköiseksi voi tehdä lähettämällä Maanmittauslaitokselle sekä hakemuksen että kirjallisen panttikirjan. Panttikirja muutetaan sähköiseksi myös kiinnitykseen kohdistuvien muutosten yhteydessä.

Sähköisten panttikirjojen etuna on panttikirjan saajaa koskevan tiedon entistä helpompi ajantasaisuus. Lisäksi panttikirja on helppo löytää, sillä se on Maanmittauslaitoksen sähköisessä kiinnitysrekisterissä.

Kuntarahoitus on vuoden 2017 alusta lähtien ottanut vastaan sähköisiä panttikirjoja, ja lähes kaikki aiemmin myönnettyjen lainojen vakuutena olleet paperiset panttikirjat on muunnettu yhtiössä sähköiseen muotoon.

Panttikirjojen digitoimisessa on kyse laajasta digitointiprojektista, jossa lähes kaikki maan rahoituslaitokset ovat toimittaneet panttikirjoja koskevat aineistonsa Maanmittauslaitokseen konvertoitaviksi.